c1.fi - Integritetsskyddspolicy

Datum: 2022-Apr-30

I detta dokument med Integritetsskyddspolicy kommer termerna “vi”, “oss”, “vår”, “c1.fi” och “Fennosys” alla att hänvisa till Fennosys Oy (europeiskt momsnummer: FI20461066). Termerna “Kund”, “din” och “du” hänvisar till dig.

Termen “Tjänster” avser alla tjänster eller produkter som Fennosys Oy producerar och du som kund eller potentiell kund använder.

Vi delar in kundrelaterad data i tre huvudkategorier:

 • Kundkontodata
 • Kundanvändningsdata
 • Kundinnehåll

Fennoys Oy fungerar som personuppgiftsansvarig.

Kundkontodata

 • Personlig identifieringsinformation:
  • namn
  • e-postadress
  • telefonnummer

Din e-postadress kommer att fungera som ett användarnamn i våra tjänster. Lösenordet du anger kommer att konverteras till krypterat format (saltad hash) som sedan registreras i vår databas. Vi kan inte läsa ditt lösenord.

För närvarande lagrar vi inte din kreditkortsinformation som en del av kundkontodata. Kreditkortsdata kommer att överföras, bearbetas och lagras av stripe.com.

Hur samlar vi in kundkontodata?

Vi samlar in, behandlar och lagrar kundkontodata när du registrerar dig för våra tjänster eller när du uppdaterar dina personuppgifter i våra tjänster.

Vi kan också komma att uppdatera din personliga information när du kontaktar vår support.

Vad kommer vi att använda kundkontodata till?

Vi använder kundkontodata för att:

 • Ta hand om våra affärsrelaterade uppgifter som redovisning, fakturering, arkivering av skatter och ge support.
 • Informera dig om händelser eller ändringar relaterade till Tjänsten, betalningar eller konton.
 • Förhindra, upptäcka eller undersöka misstänkt eller bevittnat missbruk eller missbruk av tjänsterna.
 • Förstå våra kunder och deras behov och att utveckla Tjänsten därefter.

Vi säljer inte dina kundkontodata till tredje part.

För att kunna behandla textmeddelanden (SMS) kommer vi att dela telefonnumret som du gav oss under registreringen med relaterade affiliates.

För att kunna behandla betalningar skickar vi nödvändiga uppgifter till betalningsbehandlaren i fråga.

Allt datautbyte mellan oss och våra dotterbolag sker via TLS-krypterad anslutning.

Hur lagrar vi kundkontodata?

All kundkontodata lagras på våra servrar på krypterade blockenheter.

Om ditt konto avslutas (på egen begäran eller på grund av utebliven betalning eller vid slutet av provperioden) kommer alla dina kundkontodata att raderas permanent från vårt system efter trettioen (31) dagar från stängningen av ditt konto.

Kundanvändningsdata

 • Kommunikationsmetadata
  • IPv4- och IPv6-adresser
  • Tid för https-förfrågan med webbläsartyp och identifiering (URL) för sidan som efterfrågades
  • Cookie-ID:n för cookies som ställts in av våra tjänster. Vi använder inte cookies som satts av tredje part.
  • Leveransdata för e-postmeddelanden (loggar)
Hur samlar vi in kundanvändningsdata?

Våra publika webbservrar kommer att samla in och lagra den offentliga IP-adressen och cookieinformationen varje gång din webbläsare ansluter till våra publika webbservrar.

Våra offentliga e-postservrar kommer att samla in den offentliga IP-adressen och användarnamnet när din e-postklient ansluter till våra e-postservrar (via relaterade protokoll som ActiveSync, smtp och imaps).

Till vad kommer vi att använda kundanvändningsdata

Vi använder kundanvändningsdata för att:

 • Tillhandahålla Tjänsten.
  • E-postleverans kräver att våra servrar behandlar mottagaradresser i “Till:“, “Cc:” eller “Bcc” meddelanderubriker för att kunna leverera ditt meddelande till korrekta destinationer.
 • Lära hur man kan vidareutveckla Tjänsterna.
 • Förhindra, upptäcka eller undersöka misstänkt eller bevittnat missbruk eller missbruk av tjänsterna.
Hur lagrar vi kundanvändningsdata?

Vår policy för lagring av kundanvändningsdata begränsar den maximala lagringstiden för icke-anonymiserade data till 12 månader. Efter denna tidsperiod kommer uppgifterna antingen att raderas permanent eller anonymiseras. All data lagras på våra servrar på krypterade blockenheter.

Vi säljer eller marknadsför inte kundanvändningsdata till tredje part i någon form eller form.

Den enda situationen vi kan lämna över kundanvändningsdata till en tredje part är när vi tvingas följa domstolsstämningar eller brottsbekämpande myndigheter.

Kundinnehåll

Kundinnehåll avser:

 • Data om kommunikationen (meddelande och eventuella bilagor) som du skickar eller tar emot via tjänsterna. Detta inkluderar även meddelandeutkast och eventuella bilagor.
 • Om du använder vår webbmailapplikation (https://wm.c1.fi) och dess kalender, uppgifter, anteckningar, adressbok, filhanterare eller bokmärken kommer all data som lagras i nämnda undermoduler också att tillhöra kategorin Kundinnehåll. Customer Content refers to:
Hur lagrar och hanterar vi kundinnehåll?

När Tjänsten tar emot e-postmeddelanden lagras meddelandena och eventuella bilagor på c1.fi-servrar.

Meddelandeinnehåll kan också sparas på c1.fi e-postservrar när du skickar ett e-postmeddelande om din e-postklientprogramvara eller webbmailapplikationen är inställd på att göra det (standardpraxis i många fall). Många e-postklientapplikationer lagrar även meddelandeutkast på servrar.

Allt kundinnehåll lagras på våra servrar i blockenheter som är helt krypterade. Dessutom krypteras alla e-postmeddelanden mot användarens publika nyckel innan de lagras på blockenheterna.

Ingen av våra personer får läsa eller komma åt ditt kundinnehåll såvida inte någon allvarlig överträdelse har rapporterats eller misstänks.

Ditt personliga kundinnehåll raderas permanent efter trettioen (31) dagar efter att ditt konto avslutas (på egen begäran eller på grund av utebliven betalning eller vid slutet av provperioden).

Jag är en EU-medborgare – Vilka är mina dataskyddsrelaterade rättigheter?

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud (kontaktinformation nedan) med frågor, förfrågningar eller klagomål. Vi kommer att ta itu med dina problem och förse dig med efterfrågad information inom en rimlig tid.

Om du gör en begäran har vi 31 dagar på oss att svara dig. Observera: För att förhindra skadliga förfrågningar från obehöriga parter kommer vi att kräva att du bevisar din identitet samtidigt som du bekräftar att den givna begäran är faktiskt från dig.

Som EU-medborgare har du (den registrerade) rätt till följande:

Rätt till tillträde

Vi kommer att förse dig med kopior av dina personlig data. Vi kan komma att debitera dig en avgift för denna tjänst.

Rätt till rättelse

Om dina uppgifter visar sig vara felaktiga kommer vi att rätta personuppgifterna utan onödigt dröjsmål. Ofullständiga personuppgifter ska fyllas i.

Rätt till radering

Kundanvändningsdata kommer automatiskt att raderas eller anonymiseras som tidigare beskrivits (enligt vår datalagringspolicy). Kunddata och kundinnehåll kommer automatiskt att raderas enligt tidigare beskrivning.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål under vissa förutsättningar. Vänligen hänvisa till Art. 17 GDPR.

Rätt att begränsa behandlingen

Du kan få en begränsning av behandlingen från oss under vissa förutsättningar. Vänligen hänvisa till Art. 18 GDPR.

Rätt till dataportabilitet

På begäran kommer vi att förse dig med de personuppgifter som har behandlats baserat på samtycke eller inom ramen för ett avtal med dig.

Uppgifterna kommer att tillhandahållas i elektroniskt format till dig eller till en annan styrenhet som du pekat på.

Ändringar av Integritetspolicyn

Vi håller denna integritetspolicy under regelbunden översyn och gör den offentligt tillgänglig på https://c1.fi/privacy/?lang=sv.

Warrant Canary

En Warrant Canary hänvisar till ett uttalande där vi förklarar att vårt företag inte har mottagit några förfalskade förfrågningar (stämningar, order, order om munkavle) från regering eller domstol om användarinformation.

Vår Warrant Canary kommer att vara allmänt tillgänglig hela tiden på https://c1.fi/canary/?lang=sv. Var försiktig om detta dokument har tagits bort.

Kanariedokumentet är alltid digitalt signerat så att du kan bekräfta att innehållet inte har manipulerats.

Kontaktinformation

 • E-postadress: datasecurity@c1.fi

alert

Warning: can't display the error message!

Warning: can't display path text

Warning: can't display wait text